Obsah

 

SEPAROVANÝ ZBER PAPIERA

SYSTÉM NAKLADANIA S ODPADOM ODDELENE VYZBIERANÍM

Z KOMUNÁLNYCH ODPADOV V OBCI

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraním z komunálnych odpadov

OZNAM

 

Do nádoby (vreca) určeného na triedený zber z komunálneho odpadu možno ukladať obaly z plastu podľa v § 52 ods. 3 a neobalové výrobky z plastu vymedzené v § 73 ods. 3, písm. a).   Zberová spoločnosť má za cieľ, v súlade s § 14 zákona, v  čo najvyššej miere zabezpečiť pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom zberaný plastový odpad vhodný na recykláciu (materiálové zhodnotenie) a to tým, že sa snaží takýto odpad zberať oddelene od iných druhov plastového odpadu. Iné druhy plastového odpadu je vhodné zberať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím sa zvýši miera efektivity vynaložených prostriedkov na triedený zber. Odlišný postup nie je zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového odpadu zo zberného miesta.