Navigácia

Obsah

Dane a poplatky na rok 2017

 

Daň za komunálny odpad: 16,50€ / osoba
zvýhodnenie osoba s preukazom ZŤP – 100% zľava
–––-––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Poplatok za vodu: 
variabilná zložka:  0,50€ / m3
fixná zložka:           6,-  €  / rokDaň za psa:  10,00€ / 1 pes
zvýhodnenie osoba s preukazom ZŤP – 100% zľavaDaň z nehnuteľností:
Sadzby daní:
A- stavba na bývanie                                              0,033€/m2
B- stavby na pôdohospodársku produkciu         0,165€/m2
D- garáže                                                                  0,165€/m2
E- priemyselné stavby                                            0,265€/m2
F- stavby na ostatné podnikanie                          0,829€/m2
G – ostatné stavby                                                  0,033€/m2
H- viacúčelová stavba                                             0,167€/m2

A- byty a nebytové priestory                                  0,33€/m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-
Daň z pozemkov:
A – orná pôda, vinice                                           0,8959€/m2
B – trvalé trávne porasty                                     0,1497€/m2
C – záhrady                                                           1,3200€/m2
D- zastavené plochy a nádvoria                         1,3200€/m2
G- stavebné pozemky                                          13,270€/m2
H – ostatné plochy okrem stavebných plôch  1,3200€/m2
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Poplatok za miestny rozhlas:                              2,50€
Daň za užívanie verejného priestranstva:         2,50€