Navigácia

Obsah

      

         Materská škola Siladice ( ďalej len MŠ ) sa nachádza v tichom prostredí mimo hlavnej cesty na okraji obce. MŠ je jednotriedna a navštevuje ju cca 20 detí vo veku od troch do šiestich rokov. MŠ poskytuje deťom celodennú a poldennú výchovu. Edukačnú výchovu zabezpečujeme podľa Školského vzdelávacie  programu.

V MŠ pracujú 2 pedagogickí zamestnanci: riaditeľka a učiteľka a 3 nepedagogickí zamestnanci: školníčka, kuchárka a vedúca školskej jedálne.

V budove sa nachádza trieda, spálňa, riaditeľňa, sociálne zariadenie, skladové priestory, kotolňa, šatňa pre deti, školská kuchyňa a jedáleň.

Okolo budovy sa nachádza veľká trávnatá plocha zo stromami, s novovybudovaným pieskoviskom, hojdačkami a záhradným domčekom so šmýkačkou. Záhrada je dostatočne vybavená s náradím pre hry a pohybové aktivity. Taktiež sa nachádzajú na školskom dvore lavičky na dostatočný oddych detí.

Zameranie našej materskej školy vychádza z analýzy výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu z predchádzajúcich rokov, z mimoškolskej činnosti materskej školy, z analýzy spolupráce s rodičmi a jej vzťahov z inými inštitúciami, z personálneho obsadenia, materiálno-technického vybavenia a umiestnenia materskej školy.

    Výchova a vzdelávanie sa rozširuje o úlohy s využívaním folklórnych a ľudových prvkov. Snažíme sa udržiavať ľudové tradície. Zvyšujeme enviromentálne a ekologické povedomie, deti sa učia chápať prírodu, pozorovať ju, poznávať, chrániť.

V materskej škole separujeme odpad, využívame odpadový materiál na výtvarné aktivity. Počas roka realizujeme aktivity na zvyšovanie prírodovedného poznávania, starostlivosť o vtáky v zime, v jarných mesiacoch spoznávame svet motýľov, kde si prostredníctvom motýlích záhrad vychováme motýľov a púšťame ich do voľnej prírody. Realizujeme turistické vychádzky do blízkej prírody.

Snažíme sa aby naša MŠ mala rodinné prostredie, aby sa tu deti cítili ako doma, aby k nám deti chodili s dôverou a bez strachu, aby mohli prežívať radostné a šťastne chvíle. A tak naďalej podporovať, prebúdzať a rozvíjať detský potenciál.

Poslaním našej MŠ je podporovanie osobnostného rozvoja detí v oblasti sociálno-emocionálnej, intelektuálnej, telesnej, morálnej, estetickej, rozvíjanie schopností a zručností, utváranie predpokladov na ďalšie vzdelávanie. MŠ pripravuje deti na život v spoločnosti v súlade s individuálnymi a vekovými osobitosťami detí.

Hlavným cieľom je dosiahnuť optimálnu kognitívnu, senzomotorickú a sociálno-citovú úroveň ako základ pripravenosti na školské vzdelávanie a na život v spoločnosti. Východiskom je jedinečnosť dieťaťa, aktívne učenie a začleňovanie do skupiny a kolektívu.

 

MŠ Siladice sa stala od 1. 9. 2018  samostatnou MŠ bez právnej subjektivity. Zriaďovateľom je Obec Siladice.