Navigácia

Obsah

Materská škola, Siladice 247, 920 52

 

Zápis detí do Materskej školy

na školský rok 2022/2023

sa uskutoční v dňoch 23.5.2022 a 24.5.2022

od 10,30 hod. do 12,00 hod. v budove MŠ.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ a podmienky prijatia do MŠ

nájdete na stránke www.siladice.sk v sekcii Materská škola.

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok môžete volať na t.č. 033/7445148.

 

 

 

Podmienky prijatia dieťaťa do Materskej školy

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prijímajú deti podľa §59 a 59a školského zákona.

 

Na predprimárne vzdelávania sa prijíma dieťa od troch rokov veku.

 

Na predprimárne vzdelávanie sa prednostne prijímajú:

- deti, pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania POVINNÉ                ( k 31.8.2022) dovŕšili päť rokov.

 

Do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/zákonného zástupcu k začiatku školského roka v dňoch 23.mája a 24. mája v čase od 10,30 – 12,00 hod., pokiaľ je voľná kapacita aj v priebehu školského roka.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa  vydá riaditeľka  materskej školy do 15. júna.

Súčasťou písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy je zdravotné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potvrdením toho, že dieťa netrpí žiadnym ochorením, ktorého prejavy, alebo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole, alebo ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je prílohou k žiadosti aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.