Navigácia

Obsah

Rozpočet obce Siladice  na rok 2024 (2025, 2026)

Schválený_rozpočet_obce_Siladice_2024_2026

Prijaté uznesenia

k návrhu rozpočtu  na roky „2024 – 2026“

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uznesenie č. 32/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Siladice po prerokovaní:

  1. schvaľuje vyrovnaný rozpočet obce  Siladice na r. 2024 vo výške príjmov 435 350 € a výdavkov 435 350 z toho: bežný rozpočet  prebytkový vo výške príjmov 341 816 € a výdavkov 338 004 €, kapitálový rozpočet: vyrovnaný vo výške príjmov 93 534 € a výdavkov 93 534 €, finančné operácie: príjmové vo výške 0 € a výdavkové vo výške 3 812 €

Bežný rozpočet v EUR 

 

Kapitálový rozpočet v EUR

 Finančné operácie v EUR

 

ROZPOČET OBCE SPOLU V EUR

 

Uznesenie č. 33/2023

Obecné zastupiteľstvo obce Siladice po prerokovaní:

2. berie na vedomie

rozpočet obce na r. 2025 a 2026 nasledovne: rozpočet na rok 2025 vyrovnaný vo výške príjmov 341 816 € a výdavkov 341 816 € rozpočet na rok 2026  vyrovnaný vo výške príjmov 341 816 € a výdavkov 341 816 €.  Rozpočet na r. 2025 a 2026, ktorý je súčasťou viacročného rozpočtu obce, nie je záväzný.

 

_______________________________________________________________________________________________________

Rozpočet obce Siladice na rok 2023 a návrh finančného rozpočtu na roky 2024, 2025

Schválený rozpočet obce Siladice 2023, 2024, 2025

Rozpočet príjmov vybrané roky 2021 a 2020

Rozpočet výdavkov za vybrané roky 2021 a 2020

Návrh finančného rozpočtu na roky 2023,2024,2025

UZNESENIE č. 41/2022

Obecné zastupiteľstvo Obce Siladice po prerokovaní 

v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a § 10  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

1. schvaľuje 

Prebytkový rozpočet obce Siladice na rok 2023

vo výške príjmov 384 695,00 € a výdavkov 374 249,00 €, t. j. s výškou prebytku 10 446,00 €, toho: prebytkový bežný rozpočet: vo výške príjmov  343 561,00 € a výdavkov 343 115,00 €, prebytkový kapitálový rozpočet: vo výške príjmov 32 500,00 € a výdavkov 22 500,00 €, finančné operácie: príjmy        vo výške 8 634,00 € a finančné operácie: výdavky vo výške 8 634,00 €

Bežný rozpočet v EUR 

 

Kapitálový rozpočet v EUR
                                                                                                                                                                    Finančné operácie v EUR

 

ROZPOČET OBCE SPOLU V EUR

 

2. berie na vedomie

               a)  návrh rozpočtu na roky 2024 a 2025

b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce na roky 2023 - 2025 

 


Rozpočet obce Siladice na rok 2022 a návrh finančného rozpočtu na roky 2023, 2024

    Príjmová časť Rozpočet 2022,2023,2024 

    Príjmy rozpočet na rok 2022 a 2023,2024 

    Výdavková časť Rozpočet 2022,2023,2024

    Výdavky rozpočet na rok 2022 a 2023, 2024

    Uznesenie č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Siladiciach

v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a  § 10  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

I. berie na vedomie:

a) návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024

b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce  na roky 2022-2024

II. schvaľuje: 

a) rozpočet na rok 2022 

v celkovej sume EUR :

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

     Rozpočet SPOLU


Rozpočet na roky 2021,2022,2023

Rozpočet obce Siladice na roky 2021, 2022, 2023

Uznesenie č. 25/2020 zo dňa 14.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Siladiciach

 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Siladice na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023

B  schvaľuje Rozpočet  obce Siladice na rok 2021

C  berie na vedomie Rozpočet na roky 2022 a 2023

 

Rozpočet na roky 2020,2021,2022

Rozpočet obce Siladice na roky 2020,2021,2022

Rozpočet obce Siladice na rok 2020 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 04.12.2019 Uznesením č. 25/2019/A

Rozpočet na roky 2021, 2022 poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 04.12.2019 Uznesením č. 25/2019/B


Rozpočet na roky 2019,2020,2021

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019, Návrh zverejený dňa:03.06.2019

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Rozpočet obce Siladice na roky 2019, 2020 a 2021 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 28.11.2018 Uznesením č. 31/2018/1

Rozpočet na roky 2020, 2021 poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 28.11.2018 Uznesením č. 31/2018/2


Rozpočet na roky 2018,2019,2020

Rozpočet na roky 2018, 20019, 2020 obce SILADICE

 

Rozpočet na rok 2018 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 06.12.2017 Uznesením č. 30/2017/A

Rozpočet na roky 2019, 2020 poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 06.12.2017 Uznesením č. 30/2017/B


Rozpočet na roky 2017,2018,2019

 

Rozpočet bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa: 6.12.2016

Celkový rozpočet obce Siladice na rok 2017.