Navigácia

Obsah

Finančný rozpočet obce Siladice na rok 2022 a návrh finančného rozpočtu na roky 2023, 2024

Príjmová časť Rozpočet 2022,2023,2024 

Príjmy rozpočet na rok 2022 a 2023,2024 

Výdavková časť Rozpočet 2022,2023,2024

Výdavky rozpočet na rok 2022 a 2023, 2024

Uznesenie č. 2/2022

Obecné zastupiteľstvo v Siladiciach

v súlade s  § 11 ods. 4 písm. b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a  § 10  zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov

I. berie na vedomie:

a) návrh rozpočtu na roky 2023 a 2024

b) stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu rozpočtu obce  na roky 2022-2024

II. schvaľuje: 

a) rozpočet na rok 2022 

v celkovej sume EUR :

Bežný rozpočet

Kapitálový rozpočet

Finančné operácie

     Rozpočet SPOLU


Rozpočet na roky 2021,2022,2023

Rozpočet obce Siladice na roky 2021, 2022, 2023

Uznesenie č. 25/2020 zo dňa 14.12.2020

Obecné zastupiteľstvo v Siladiciach

 berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Siladice na rok 2021 s výhľadom na roky 2022, 2023

B  schvaľuje Rozpočet  obce Siladice na rok 2021

C  berie na vedomie Rozpočet na roky 2022 a 2023

 

Rozpočet na roky 2020,2021,2022

Rozpočet obce Siladice na roky 2020,2021,2022

Rozpočet obce Siladice na rok 2020 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 04.12.2019 Uznesením č. 25/2019/A

Rozpočet na roky 2021, 2022 poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 04.12.2019 Uznesením č. 25/2019/B


Rozpočet na roky 2019,2020,2021

Návrh rozpočtového opatrenia č. 1/2019, Návrh zverejený dňa:03.06.2019

Rozpočtové opatrenie č. 1/2019

Rozpočet obce Siladice na roky 2019, 2020 a 2021 

Rozpočet na rok 2019 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 28.11.2018 Uznesením č. 31/2018/1

Rozpočet na roky 2020, 2021 poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 28.11.2018 Uznesením č. 31/2018/2


Rozpočet na roky 2018,2019,2020

Rozpočet na roky 2018, 20019, 2020 obce SILADICE

 

Rozpočet na rok 2018 bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa 06.12.2017 Uznesením č. 30/2017/A

Rozpočet na roky 2019, 2020 poslanci Obecného zastupiteľstva zobrali na vedomie dňa 06.12.2017 Uznesením č. 30/2017/B


Rozpočet na roky 2017,2018,2019

 

Rozpočet bol schválený na Obecnom zastupiteľstve dňa: 6.12.2016

Celkový rozpočet obce Siladice na rok 2017.