Navigácia

Obsah

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 1/2024 Z. z. vyhlásil
voľby prezidenta Slovenskej republiky


a určil deň ich konania na sobotu 23. marca 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, určil deň konania druhého kola volieb

na sobotu 6. apríla 2024
voľby sa konajú od 07.00 h do 22.00 h

 

Viac informácií nájdete na: https://minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený tu :  Informácia pre voliča 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024 II.kolo 

Zápisnica okrskovej volebnej komisie o priebehu a výsledku hlasovania vo volebnom okrsku vo voľbách prezidenta SR 2024 I.kolo 

        Utvorenie volebného okrsku a určenie volebnej miestnosti pre Voľby prezidenta SR 

Delegovanie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie pre Voľby prezidenta SR 

 

Elektronická adresa na doručovanie žiadostí o vydanie hlasovacieho preukazu : obecnyurad@siladice.sk

Elektronická adresa na doručovanie : obecnyurad@siladice.sk

Osoby zodpovedné za organizačnú a technickú prípravu volieb:

Viera Nevydalová       Tel. kontakt :  0911/849 122

Romana Keselicová   Tel. kontakt:   0911/849 122

 

Kandidáti na prezidenta Slovenskej republiky 

 

UPOZORNENIE

Podľa § 11c zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

ods. 4 – volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu v listinnej forme tak, aby žiadosť o vydanie bola doručená najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb;

ods. 5 – volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu elektronicky najneskôr 15 dní predo dňom konania volieb, t. j. do 4.3.2024 pre prvé kolo volieb a do 14.3.2024 pre druhé kolo volieb.

Osobne alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby možno vyzdvihnúť hlasovací preukaz najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania volieb v úradných hodinách obce Siladice (najneskôr v piatok 22.3.2024 pre prvé kolo volieb , pre druhé kolo volieb najneskôr 5.4.2024).