Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/ 2021 o nakladaní s komunálnym odpadom zo dňa 15.12.2021 Stiahnuté: 42x

VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Siladice Stiahnuté: 32x

VZN č. 3/2021 Príloha 06 schéma záväzných častí Stiahnuté: 31x

VZN č. 3/2021 Príloha č. 1 Stiahnuté: 29x

VZN č. 3/2021 Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie Záväznej časti Zmeny 04/2020 Územného plánu obce Siladice zo dňa 15.12.2021 Stiahnuté: 30x

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom Stiahnuté: 100x

VZN č. 2/ 2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Siladice Stiahnuté: 178x

VZN č.1/ 2019 o miestnych daniach na území obce Siladice Stiahnuté: 436x

VZN č.3/ 2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia Stiahnuté: 243x

VZN č.4/ 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Stiahnuté: 294x

VZN č.2/ 2019 ktorým sa vydáva ŠTATÚT Obce Siladice Stiahnuté: 228x

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013 Stiahnuté: 195x

Dodatok č. 1 k VZN č.1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 327x

Všeobecne záväzné naradenie č. 3/2018 Stiahnuté: 335x

Odpady Všeobecne záväzné naradenie č. 1/2016 Stiahnuté: 367x

Všeobecne záväzné naradenie č. 2/2018 Stiahnuté: 371x

Všeobecne záväzné naradenie č. 1/2018 Stiahnuté: 419x

VZN obce Siladice 3/2017 O zavedení a poskytovaní elektronických služieb Stiahnuté: 348x

VZN obce Siladice č.1/2017 ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov na území obce Siladice Stiahnuté: 567x

Stránka

  • 1