Navigácia

Obsah

Sadzobník úhrad

 

za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií podľa § 21 ods. 1 a 2 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a podľa Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 481/2000 Z. z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií.

 

1) Náklady spojené s vyhotovením kópie na odoslaním informácie:
za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4 0,10 €

2) Informácia poskytovaná na nosiči:
za jeden kus CD alebo DVD 1,00 €

3) Poštové obálky:
obálka formát C4 0,12 €
obálka formát C5 0,09 €
obálka formát C6 0,06 €
obálka „Doručenka do vlastných rúk“ 0,05 €

4) Poštové poplatky:
Náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

5) Informácie zasielané e-mailom, faxom a telefonicky sú poskytované bezplatne.

6) Bezplatne sú poskytované informácie, ktorých náklady spojené s vyhotovením a zaslaním informácie neprekročia spolu sumu 2,- €.

7) Spôsob úhrady platieb za materiálne náklady pri sprístupňovaní informácií:
a) bezhotovostným prevodom na účet v banke,
b) poštovou poukážkou,
c) v hotovosti do pokladne