Navigácia

Obsah

 

Oznam

Stavebný úrad bude od 14. 12. do 18. 12. 2020 (od pondelka do piatku )zatvorený.

 

Prosím, informujte svojich občanov, ďakujem.

OZNAM

Spoločný obecný úrad bude v dňoch 26. 10. 2020 – 30. 10. 2020 (pondelok až v piatok) zatvorený.

Žiadosti môžu FO podávať poštou.

 

Spoločný obecný úrad

 

Spolčný obecný úrad vznikol na základe zmluvy o vytvorení spoločného obecného úradu podľa zákona
o obecnom zriadení na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku výkonu štátnej
správy vo veciach:

 - o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

 - o pozemných komunikáciách

 - o sociálnych službách

 - o ochrane prírody a krajiny

 - o ochrane ovzdušia

 - o vodách

 - o ochrane pred povodňam

 - na úseku školstva

v obciach, ktoré sú účastníkmi zmluvy , pričom účastníci zmluvy sa môžu dohodnúť aj na zabezpečovaní len niektorých z uvedených činností.

Doručovacou adresou SOÚ je Podzámska 39, 920 01 Hlohovec.