Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: TA3

Číslo registratúrneho záznamu: OCUSI/NOS/S2024/00134 -008

Oznámenie o strategickom dokumente Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky 5/2023

Obstarávateľ strategického dokumentu – Obec Siladice, v zastúpení starostkou Ing. Zuzanou Noskovou, predložil Okresnému úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) dňa 07.06.2024 Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Územný plán obce Siladice – Zmeny a doplnky 5/2023“. Územný plán je možné nájsť na stránke Ministerstva životného prostredia SR www.enviroportal.sk v časti EIA/SEA.

Do Územného plánu je možné nahliadnuť aj na Obecnom úrade v Siladiciach počas úradných hodín a tiež na www.siladice.sk. Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu príslušnému orgánu do 15 dní odo dňa, keď bolo oznámenie zverejnené. Stanoviská verejnosti v zmysle § 6 ods. 6 zákona je možné predkladať na adresu: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec. Miesto konania konzultácií: Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec po vopred dohodnutom termíne v čase úradných hodín.

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Siladice 5_2023 (k nahliadnutiu) 

Vyvesené: 14. 6. 2024

Dátum zvesenia: 1. 7. 2024

Späť