Navigácia

Obsah

Späť

Registratúrna značka: OCUSI/NEV/S2024/00060

Číslo registratúrneho záznamu: 006

Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením HARTL PC 1060I - Zámer

 

Obec Siladice, týmto zverejňuje v  zmysle § 34 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon") zámer "Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením HARTL PC 1060I" navrhovateľa CS s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava , IČO 44 101 937, ktorý bude plniť funkciu správy o hodnotení na základe rozhodnutia MŽP SR č. 9979/2024-11.1.1/pk zo dňa 20.05.2024.

Do zámeru možno nahliadnuť v prílohe tohto oznámenia, kde je zverejnený celý zámer "Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením HARTL PC 1060I " alebo na Obecnom úrade Siladice v stránkových hodinách. 

Verejnosť môže podávať svoje pripomienky v lehote do 30 dní odo dňa  zverejnenia zámeru na Obecný úrad Siladice.

Podľa § 35 ods. 4 zákona na stanoviská doručené po uplynutí stanovených lehôt nemusí príslušný orgán prihliadať. Dotknutý orgán je oprávnený uplatňovať pripomienky len v rozsahu svojej pôsobnosti a písomné stanovisko je povinný odôvodniť.

 

Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov HARTL PC1060I- zámer EIA

Vyvesené: 31. 5. 2024

Dátum zvesenia: 30. 6. 2024

Späť