Obsah

Slobodný prístup k informáciám - zákon č. 211/2000 Z. z.

 

Sprístupňovanie informácií Obcou Siladice sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Siladice ako povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nesprístupňujú sa informácie vymedzené § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva a § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

Lehoty na vybavenie žiadostí a opravné prostriedky:

 

1) Žiadosti o sprístupnenie informácie vybavuje Obec Siladice najneskôr do ôsmich pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.

2) Obec Siladice môže túto lehotu zo závažných dôvodov stanovených zákonom predĺžiť najviac o osem pracovných dní. O predĺžení lehoty je žiadateľ informovaný pred uplynutím lehoty spolu s uvedením dôvodov, ktoré vedú k predĺženiu lehoty.

3) Ak nemá Obec Siladice požadovanú informáciu k dispozícii a ak má vedomosť o tom, kde možno požadovanú informáciu získať, postúpi žiadosť do piatich dní povinnej osobe, ktorá má požadované informácie k dispozícii.

4) Ak Obec Siladice nevyhovie žiadosti o sprístupnenie informácií hoci len sčasti, vydá o tom písomné rozhodnutie.

5) Proti rozhodnutiu možno podať odvolanie v lehote pätnástich dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie žiadosti. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

6) Odvolací orgán rozhodne o odvolaní do pätnástich dní od doručenia odvolania povinnou osobou. Ak odvolací orgán v tejto lehote nerozhodne, predpokladá sa, že vydal rozhodnutie, ktorým odvolanie zamietol a napadnuté rozhodnutie potvrdil; za deň doručenia tohto rozhodnutia sa považuje druhý deň po uplynutí lehoty na vydanie rozhodnutia.

7) Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať v súdnom konaní podľa osobitného zákona.