Obsah

Slobodný prístup k informáciám - zákon č. 211/2000 Z. z.

 

Sprístupňovanie informácií Obcou Siladice sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Siladice ako povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nesprístupňujú sa informácie vymedzené § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva a § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

Žiadosť

 

Žiadateľ, ktorým je fyzická alebo právnická osoba, môže požiadať Obec Siladice o sprístupnenie informácií prostredníctvom žiadosti.

 

Povinné náležitosti žiadosti o poskytnutie informácií:

1) Komu je žiadosť určená (Obec Siladice).

2) Kto žiadosť podáva:

fyzické osoby uvádzajú: meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného pobytu,

právnické osoby uvádzajú: názov, IČO a sídlo spoločnosti.

3) Ktorej informácie sa žiadosť týka: presne a vecne formulovať žiadosť o poskytnutie informácií.

4) Spôsob sprístupnenia informácie navrhnutý žiadateľom (napr. písomne, e-mailom).

 

Ak žiadosť neobsahuje predpísané náležitosti, Obec Siladice bezodkladne vyzve žiadateľa, aby neúplnú žiadosť doplnil. Vo výzve určí lehotu na doplnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako sedem dní a poučí žiadateľa o tom, ako treba doplnenie urobiť. Po márnom uplynutí lehoty na doplnenie žiadosti, obecný úrad žiadosť odloží bez vydania rozhodnutia.