Navigácia

Obsah

 

Zálohovanie a separovanie odpadu

 

OBEC SILADICE

Obec Siladice v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu -OBEC SILADICE za kalendárny rok 2021 je 43,044 %.

Sadzba na rok 2022 je 18,00 EUR

V Siladiciach dňa: 28.02.2022

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

OBEC SILADICE

Obec Siladice, IČO : 00312967  v zastúpení starostom obce p. Róbertom Repkom zverejňuje   údaj o úrovni triedenia na základe výpočtu:

Úroveň vytriedeného komunálneho odpadu – OBEC SILADICE za  kalendárny rok 2020  je:  42,76 %.

Sadzba na rok 2021 je 18,00 EUR

V Siladiciach dňa: 26.02.2021

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBEC SILADICE

 

Obec Siladice v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2019 je 31,10 %.

V Siladiciach dňa: 27.02.2020

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

OBEC SILADICE

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia za kalendárny rok 2018

Obec Siladice v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov

a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje v lehote do 28. februára príslušného kalendárneho roka informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok 2018 je 11,15 %.

V Siladiciach dňa: 28.02.2019

 

 

SEPAROVANÝ ZBER PAPIERA

O Z N A M

 

Do nádoby (vreca) určeného na triedený zber z komunálneho odpadu možno ukladať obaly z plastu podľa v § 52 ods. 3 a neobalové výrobky z plastu vymedzené v § 73 ods. 3, písm. a).   Zberová spoločnosť má za cieľ, v súlade s § 14 zákona, v  čo najvyššej miere zabezpečiť pred znehodnotením alebo iným nežiaducim únikom zberaný plastový odpad vhodný na recykláciu (materiálové zhodnotenie) a to tým, že sa snaží takýto odpad zberať oddelene od iných druhov plastového odpadu. Iné druhy plastového odpadu je vhodné zberať samostatne a to buď do určených vriec na plastový odpad, alebo uložením na zbernom dvore obce, čím sa zvýši miera efektivity vynaložených prostriedkov na triedený zber. Odlišný postup nie je zo strany zberovej spoločnosti dôvodom nevyvezenia plastového odpadu zo zberného miesta.

 

Systém nakladania s odpadom oddelene vyzbieraním z komunálnych odpadov