Navigácia

Obsah

 

,,Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č.2,,

 

00a ÚPN-O Siladice, zmena 2-2017, text, čistopis

00b ÚPN-O Sialdice, zmena 2-2017, tab.pf, čistopis

01 širšie vzťahy, 2-2017.pdf

02 komplexný výkres, 2-2017

03 doprava, 2-2017.pdf

04 vodné hospodárstvo a energetika, 2-2017

05 PPF, 2-2017.pdf

06 schéma záväzných častí a VPS, 2-2017.pdf

_______________________________________________________________________________________________________

Zmeny a doplnky č. 1 

,,Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 1,,

Zmeny a doplnky č. 1 výkresy:

Širšie vzťahy regionálne a katastrálne
Komplexný urbanistický návrh
Schéma záväzných častí
Návrh verejného dopravného vybavenia
Návrh verejnej TI - el. energia a plyn
Návrh verejnej TI - vodovod
Výkres pers. použitia PP a LP na nepoľnohosp. účely
Súčasná krajinná štruktúra a návrh MÚSES

 

Pozrieť si ho môžete tu:

 

Územný plán obce rok 2004

Územný plán obce rok 2004 - časť.1

Územný plán obce rok 2004 - časť.2

Územný plán obce rok 2004 - časť.3