Navigácia

Obsah

Dokumentácia 

Zmeny a doplnky 04/2020 Územného plánu obce Siladice 

 

00a ÚPN-O Siladice, zmena 4-2020, text, čistopis.pdf (836.93 kB)

00b ÚPN-O Siladice, zmena 4-2020, tab.pf. , čistopis.pdf (159.56 kB)

01 širšie vzťahy - kataster.pdf (1.32 MB)

02 komplexný návrh.pdf (2.54 MB)

02a komplexný návrh_podklad.pdf (2.28 MB)

02b komplexný návrh_priesvitka.pdf (275.95 kB)

03 doprava.pdf (3.07 MB)

04 vodné hospodárstvo a energetika.pdf (2.74 MB)

05 PPF.pdf (2.18 MB)

06 schéma záväzných častí.pdf (3.16 MB)

 

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - PREROKOVANIE ZMIEN A DOPLNKOV 04/2020 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SILADICE 

Verejná vyhláška - Prerokovanie Zmien a Doplnkov 04/2020 Obce Siladice  (282.21 kB)

Vyhláška zverejnená na úradnej tabuli  dňa 06.10.2021, CUET 06.10.2021

__________________________________________________________________________________________________

 

 

Rozhodnutie Okresný úrad Hlohovec (299.56 kB)

Rozhodnutie zvrerejnené na úradnej tabuli dňa 29.07.2021, CUET 02.08.2021

 

Oznámenie o strategickom dokumente - Územný plán obce Siladice - zmeny a doplnky 4/2020

Oznámenie o strategickom dokumente s prílohami vyvesené na úradnej tabuli dňa: 24. 3. 2021

Dátum zvesenia: 9. 4. 2021

 

,,Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 3 "

 

ZRUŠENÝ:  Návrh riešenia " Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 3/2018 - lokalita RZ 29/v- ťažba a úprava štrkopieskov na základe Petície občanov.

 

,,Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č. 2 "

 

00a ÚPN-O Siladice, zmena 2-2017, text, čistopis

00b ÚPN-O Sialdice, zmena 2-2017, tab.pf, čistopis

01 širšie vzťahy, 2-2017.pdf

02 komplexný výkres, 2-2017

03 doprava, 2-2017.pdf

04 vodné hospodárstvo a energetika, 2-2017

05 PPF, 2-2017.pdf

06 schéma záväzných častí a VPS, 2-2017.pdf

 

,,Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č.1  "

Zmeny a doplnky č. 1 výkresy:

Širšie vzťahy regionálne a katastrálne
Komplexný urbanistický návrh
Schéma záväzných častí
Návrh verejného dopravného vybavenia
Návrh verejnej TI - el. energia a plyn
Návrh verejnej TI - vodovod
Výkres pers. použitia PP a LP na nepoľnohosp. účely
Súčasná krajinná štruktúra a návrh MÚSES

Siladice ZaD - 1 text čistopis (1.44 MB)

 

Pozrieť si ho môžete tu:

 

Územný plán obce rok 2004

Územný plán obce rok 2004 - časť.1

Územný plán obce rok 2004 - časť.2

Územný plán obce rok 2004 - časť.3