Navigácia

Obsah

Kontaktný formulár nie je ešte aktivovaný.

Zápis detí do Materskej školy v Siladiciach

sa uskutoční 

od 17.5.2021 do 21.5.2021

v čase od 10,30 hod. do 12,00 hod.

Vyplnenú žiadosť spolu s potvrdením od lekára

môžete zaslať poštou, alebo priniesť osobne do MŠ.

Žiadosť nájdete tu.

 

 

V zmysle §59 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa budú na základe žiadosti zákonných zástupcov detí prijímať pre školský rok 2021/2022

Podmienky pre prijatie dieťaťa do MŠ:

prednostne sa prijíma dieťa v zmysle zákonných podmienok t.j., 

- dieťa, ktoré dovŕšilo 5. rok veku,

- dieťa s odloženým začiatkom plnenia povinnej školskej dochádzky,

- dieťa s dodačotne odloženým začiatkom plenia povinnej školskej dochádzky.

Pre dieťa, ktoré dosiahlo 5 rokov veku do 31. augusta 2021 je predprimárne vzdelávanie POVINNÉ.

V prípade zvýšeného záujmu zákonných zástupcov o prijatie detí do MŠ sa bude postupovať nasledovne:

- uprednostňujú sa deti, ktoré dovŕšili 3. rok života k 31. 8. 2021

- do materskej školy sa prijímajú deti na základe písomnej žiadosti rodiča/ zákonného zástupcu k začiatku školského roka od 17. mája 2021 do 21. mája 2021 v čase od  10.30 do 12.00 hod., pokiaľ je voľná kapacita MŠ, aj v priebehu školského roka. 

Písomné rozhodnutie o prijatí/ neprijatí dieťaťa vydá riaditeľka materskej školy do 15. júna 2021.

 

Súčasťou písomnej žiadosti o prijatí dieťaťa do Materskej školy je zdravotné potvrdenie od všeobecného lekára pre deti a dorast. Toto potvrdenie nie je potvrdením o aktuálnom zdravotnom stave dieťaťa, ale je potrvdením toho, zže dieťa netrpí  žiadným ochorením, ktorého prejavy albeo dôsledky by mohli negatívne vplývať na jeho pobyt v materskej škole alebo ohrozovať výchovu a vzdelávanie ostatných detí.

Ak ide o dieťa so špecialnými výchovno-vzdelávacími potrebami je prílohou k žiadosti aj vyjadrenie príslušného školského zariadenia východného poradenstva a prevencie ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím, aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

 

Žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ.rtf (71.48 kB)