Navigácia

Obsah

OBCHODNÁ VEREJNÁ SÚŤAŽ  -  predaj nehnuteľnosti budovy : školské zariadenie, súp. č. 187, nachádzajúcej sa na pozemku parc. „reg. C“ číslo 199 a pozemok parc. „reg. C“ číslo 199, druh pozemku zast. pl. a nádvoria o výmere 1069 m2 , vedené na LV č. 500, k. ú. Siladice

obchodná_verejná_suťaž_predaj_budovy_školského zariadenia a pozemku (435.69 kB)

Príloha č.1 - Návrh kúpnej zmluvy (20.71 kB)