Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 2/2023 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v školskej jedálni v obci Siladice

VZN č.1/2023 obce Siladice, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 4/2022 o určení výšky mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v materskej škole, príspevku na čiastočnú úhradu nákladov a príspevku na režijné náklady a podmienky úhrady v šk. jedálni v obci Siladice

VZN č. 3/2022 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2022 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu obce právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom

VZN č. 2/2022 o užívaní verejných priestranstiev a dodržiavaní verejnému poriadku v obci Siladice

VZN č. 2 2012 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce

VZN č. 2/2015 o vylepovani volebných plagátov na verejných priestranstvách

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/ 2021 o nakladaní s komunálnym odpadom zo dňa 15.12.2021

VZN č. 2/2021 o určení spádovej materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Siladice

VZN č. 3/2021 Príloha 06 schéma záväzných častí

VZN č. 3/2021 Príloha č. 1

VZN č. 3/2021 Predmetom tohto Všeobecne záväzného nariadenia je vyhlásenie Záväznej časti Zmeny 04/2020 Územného plánu obce Siladice zo dňa 15.12.2021

VZN č. 1/2021 o nakladaní s komunálnym odpadom

VZN č. 2/ 2017 Prevádzkový poriadok pohrebiska na území obce Siladice

VZN č.1/ 2019 o miestnych daniach na území obce Siladice

VZN č.3/ 2019 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia

VZN č.4/ 2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č.2/ 2019 ktorým sa vydáva ŠTATÚT Obce Siladice

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2013

Stránka