Navigácia

ObsahZasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2024

2/2024  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 13.05.2024

Pozvánka na rokovanie OZ_ 13_05_2024

materiál_4_Dodatok_č_1_ k_rozpočtovým_pravidlám_obce_Siladice

material_č_5_ Návrh na úpravu rozpočtu obce Siladice na r. 2024

materia_č_5_Dôvodová správa-úprava rozpočtu - OZmáj 2024

materiál_6__Zásady hospodárenia s majetkom obce Siladice

material_č_7_ Správa o vykonanej kontrole

material_č_7_priloha_sprava

materiál_8_OZ-majetkovoprávne záležitosti - nájom majetku z dôvodu osobitného zreteľa

material_č_9_Plán kontrolnej činnosti 3.-6. mesiac 2024

plán činnosti 3-6 2024.

 

Prijate_uznesenia_OZ_13_05_2024

 

 

1/2024  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 14.02.2024

Pozvánka na rokovanie OZ_ 14_02_2024

material_č_5_ Návrh na úpravu rozpočtu obce Siladice na r. 2024

Dôvodová správa-úprava rozpočtu - OZ február 2024

 

Prijate_uznesenia_OZ_14_02_2024

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 14.02.2024

 

Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2023

 

7/2023  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 11.12.2023

Pozvánka na rokovanie OZ_ 11_12_2023

material_č_3_ Návrh na úpravu rozpočtu obce Siladice na r. 2023 

material_c_4_narh rozpočtu_obce_siladice_ 2024_2026

Návrh rozpočtu_obec_Siladice_2024_2026

material_č_5_Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2024

PKČ I. pol 2024_v02 Siladice

material_č_6_obstaranie_novych_zmien_a_doplnkov_č_5_uzemneho_planu_obce_Siladice

Príloha_k_materialu_č_6.

Priloha_č_1_k_materialu_c_6_ziadost 

material_č_7_vyhlasenie_volby_hlavneho_kontrolora

materiál_8_oz_návrh zasadnutí OZ v roku 2024

material_č_9_ Návrh na zvýšenie ceny vody v súlade s potvrdením URSO

priloha_material_č_9_potvrdenie_o_cene_vody_urso

 

Uznesenia_OZ_11_12_2023

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 11.12.2023

 

 

6/2023  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 15.11.2023

Pozvánka na rokovanie OZ_ 15_11_2023 

material_č_4_ Návrh na rozpočtové opatrenia v_kompetencii_OZ_na_rok_2023 

material_č_5_ Návrh na úpravu rozpočtu obce Siladice na r. 2023

material_č_5_Dôvodová správa k úprave rozpočtu

material_č_6_ Strategický_ dokument Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2023 – 2030

phrsr_obce Siladice_2023_2030.pdf 

material_č_7_Projektový zámer rozšírenia kapacity materskej školy v Siladiciach

material_č_8_Majetkovopravne zalezitosti- _najom

 

Uznesenia_OZ_15_11_2023  

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 15.11.2023

 

 

5/2023  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 11.09.2023

Pozvánka na rokovanie OZ_ 11_09_2023

material_č_4_ Návrh na úpravu rozpočtu obce Siladice na r. 2023 a návrh na rozpočtové opatrenia 

Dôvodová správa-úprava rozpočtu - OZ_september

material_č_5_navrh_vstupnej správy pre spracovanie strategického dokumentu „Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja obce Siladice na roky 2023 – 2030“

material_č_5_vstupna_sprava_phrsr_obce_Siladice 

material_č_6_navrh_na zrušenie pôsobnosti SOÚ ku dňu 31. 12. 2023 v časti zabezpečenia preneseného výkonu štátnej správy na úseku  školstva - doplnený materiál

príloha_č_1_uznesenia_k materiálu č. 6

 

Uznesenia_OZ_11_09_2023 

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 11.09.2023.

 

4/2023  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 21.06.2023

Pozvánka na rokovanie OZ_ 21_06_2023 

materiál_č_4_Uznesenie k návrhu ZÚ obce Siladice_2022 

material_4_návrh Záverečného účtu obce Siladice za rok 2022 

material_č__6_ schválenie realizácie investície v obci Siladice – „Modernizácia verejného osvetlenia“

material_č_7_prijatie_úveru z Environmentálneho fondu

material_č_10_Plán kontrolnej činnosti II. polrok 2023

PKČ II. pol. 2023_Siladice

materiál_č_5_ návrh_na_úpravu_rozpočtu_2023  

Dôvodová správa_k-úprave rozpočtu _2023 

 

Uznesenia_OZ_21_06_2023 

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 21.06.2023  

 

3/2023  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 15.05.2023

Pozvánka na rokovanie OZ_ 15_05_2023

materiál_č_4_ návrh_na_úpravu_rozpočtu_2023 

Dôvodová správa_k-úprave rozpočtu _2023

 

Uznesenia_OZ_15_05_2023 

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 15.05.2023 

 

2/2023  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 12.04.2023

Pozvánka na rokovanie OZ_ 12_04_2023

materiál_č_3_Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Siladice č. 2_2023

material_4_Majetkovoprávne záležitosti - predaj nehnuteľnosti_budovy školské zariadenie, súp. č. 187, a pozemku formou obchodnej verejnej súťaže.

material_č_5_ zrušenie uznesenia č. U38_2017

 

Uznesenia_nariadenia_OZ_12_04_2023

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 12.04.2023

 

 

1/2023  Rokovanie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 20.02.2023

POZVÁNKA 

Materiály na rokovanie OZ obce Siladice: 

materiál__4_oz_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Siladice č.1_2023, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

material_5_OZ-obchodná_verejná_suťaž_predaj_budovy_školského zariadenia a pozemku

materiál_6_OZ-majetkovoprávne záležitosti - nájom nebytových priestorov

material_7_OZ_poslanecký návrh DODATOK_Zásady hospodárenia s majetko obce Siladice 

Príloha č. 1_material_7_OZ_poslanecký návrh

Príloha č. 2_material_7_OZ_poslanecký návrh

 

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice 20.02.2023

Uznesenia_nariadenia_OZ_20_02_2023

 


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2022

9/2022 IX. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 14.12.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného Zastupiteľstva 14.12.2022

materiál_3_oz-Majetkovopravne zalezitosti- predaj majetku

materiál_4_Rozpočtové_pravidlá_obce_Siladice

materiál_5_Zásady hospodárenia s majetkom obce Siladice 

material_6_oz_ Návrh_na_ úpravu_ rozpočtu_2022

materiál_7_oz_Návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Siladice č.3_2022, o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

materiál_8_oz_Návrh všeobecne záväzného nariadenie obce Siladice č. 4_2022

material_9_oz_Návrh_ rozpočtu_ obce_ Siladice_ 2023_ 2025

Návrh finančného rozpočtu na roky 2023,2024,2025

Rozpočet príjmov vybrané roky 2021 a 2020

Rozpočet výdavkov za vybrané roky 2021 a 2020

material_10_požívanie súkromného motorového vozidla na služobné účely

material_11_oz_Plán kontrolnej činnosti I. polrok

materiál_12_oz_Návrh zasadnutí OZ v roku 2023

 

Zápisnica z rokovania OZ obce Siladice zo dňa14.12.2022

Uznesenia_nariadenia_OZ_14_12_2022 

 

 


8/2022  VIII. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach                            USTANOVUJÚCE ZASADNUTIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE SILADICE 23.11.2022

POZVÁNKA na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Siladice 23112022 

Materiály na rokovanie OZ:

INFORMÁCIA PREDSEDU MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE O VÝSLEDKOCH VOLIEB

VOĽBA MANDÁTOVEJ KOMISIE

SPRÁVA MANDÁTOVEJ KOMISIE

POVERENIE POSLANCA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, KTORÝ BUDE OPRÁVNENÝ ZVOLÁVAŤ A VIESŤ ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ZRIADENIE KOMISIE NA OCHRANU VEREJNÉHO ZÁUJMU

Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Siladice 23.11.2022 

Uznesenia_OZ_23_11_2022

 

7/2022  VII. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 12.10.2022

Pozvánka na Zasadnutie obecného zastupiteľstva v Siladiciach 12.10.2022

Materiál na rokovanie OZ:

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 20/2022/ k bodu rokovania č.4 Odkúpenie budovy 

Uznesenie č. 27/ 2022 zo dňa 12.10.2022 Budova PD_MŠ

 


6/2022  VI. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 05.10.2022

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 05.10.2022 

Materiály k rokovaniu OZ na deň 05.10.2022 sú totožné so zverejnenými Materiálmi uvedenými k programu OZ 28.09.2022

06 2022 Zápisnica zo dňa 05.10.2022

 


5/2022  V. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 28.09.2022

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.09.2022

Materiály na rokovanie OZ 28.09.2022 

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 13/2022    k BODU ROKOVANIA č. 5

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 14/2022    k BODU ROKOVANIA č. 6

Materiál k bodu rokovania 6 - Návrh VZN č. 1/2022

Návrh VZN č. 1/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa: 30.08.2022

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 15/2022  k BODU ROKOVANIA č. 7

Materiál k bodu rokovania 7 - Návrh VZN č. 2/2022

Návrh VZN č. 2/2022 bol zverejnený na úradnej tabuli dňa: 10.09.2022

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 16/2022  k BODU ROKOVANIA č. 8

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 17/2022  k BODU ROKOVANIA č. 9

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 18/2022  k BODU ROKOVANIA č. 10

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 19/2022  k BODU ROKOVANIA č. 11

05 2022 Zápisnica zo dňa 28.09.2022

 


4./2022   IV. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach15.08.2022

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.08.2022 

Materiál na rokovanie OZ 15.08.2022 obsahuje:

  • Dôvodovú správu
  • Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Siladice

Materiál na rokovanie OZ Číslo mat. 12/2022 

04 2022 Zápsnica zo dňa 15.08.2022 

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 15.08.2022 č. 16/2022 a 17/2022 

 


3./2022   III.Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 29.06.2022

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 29.06.2022

Materiály na rokovanie OZ 29.06.2022:

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 05/ 2022

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 06 /2022

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 07 / 2022

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 08/ 2022

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 09 /2022

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 10 /2022

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 11 /2022

 

03 2022 Zápisnica zo dňa 29062022 

UZNESENIA zo zasadnutia OZ zo dňa 29.06.2022 od č.10/ 2022 po č.15/ 2022 

 


 

2./2022    II. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 24.05.2022

Pozvánka na Zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 24.05.2022

Materiál na rokovanie OZ, Číslo mat. 02/2022

Materiál obsahuje:

  • Dôvodovú správu
  • Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Siladice

Záverečný účet, OBEC SILADICE rok 2021 - Návrh 

Material na rokovanie OZ, Číslo mat. 03 /2022

Material na rokovanie OZ Číslo mat. 04 /2022

02 2022 Zápsnica zo dňa 25.05.2022

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 24.05.2022 č. 3/2022 až 9/2022

 


 

1./2022   I.Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.02.2022

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Siladiciach 28.02. 2022 

Materiál na rokovanie OZ obce Siladice  

Číslo mat. 01/2022

Materiál obsahuje:

  • Dôvodovú správu
  • Komentár k Návrhu rozpočtu
  • Návrh na uznesenie Obecného zastupiteľstva obce Siladice             

Návrh rozpočtu obce Siladice na rok 2022 s výhľadom na roky 2023,2024: zverejnený na úradnej tabuli 12.02.2022 

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 28.02.2022 č. 1/2022 a 2/2022  

Príjmová časť Rozpočet 2022,2023,2024

Výdavková časť Rozpočet 2022,2023,2024

012022 Zápisnica zo dňa 28022022


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2021


4. /2021 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 15.12.2021

Pozvánka na OZ 15122021 

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2021 č. 15/2021 až 25/2021 

Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 21/ 2021 Rozpočtové opatrenie č.2/ 2021 

Príloha č. 2 k Uzneseniu č. 21/ 2021 Rozpočtové opatrenie č.3/ 2021 

Príloha č. 3 k Uzneseniu 21/ 2021 Rezervný fond

Príloha č. 1 k Uzneseniu č. 23 /2021

Príloha č. 2 k Uneseniu č. 23 /2021 

Príloha č. 3 k Uzneseniu č. 23 /2021 

042021 Zápisnica zo dňa 15.12.2021 

 

3./ Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.09.2021

Pozvánka na OZ 22092021 

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 22.09.2021 č.9/2021 až 14/2021 

Príloha k Uzneseniu č. 13/2021 

032021 Zápisnica zo dňa 22092021

 

2./2021 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 28.06.2021

Pozvánka na OZ 28062021 

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 28.06.2021 č. 3/2021 až 8 /2021 

022021 Zápisnica zo dňa 28.06.2021

 

1./2021 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 22.03.2021

Pozvánka na OZ 22032021

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 22.03.2021 č. 1/2021 a č. 2/2021 

012021 Zápisnica zo dňa 22.03.2021


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2020


5./2020 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 14.12.2020

Pozvánka na OZ 14122020

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 14.12.2020 od č. 23/2020 po č. 27/2020 

4./2020 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 23.09.2020

Pozvánka na OZ 23092020

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 23.09.2020 od č. 16/2020 po č. 22/2020

3./2020 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 30.06.2020

Pozvánka na OZ 30062020

032020 Zápisnica zo dňa 30.06.2020

UZNESENIA zo Zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2020 od č. 8/2020 po č. 15/2020

Príloha č. 1 k Uznesniu č. 9/2020:

Dohoda-o-vysporiadani-vzajomnych-vztahov-obec-siladice-a-airnet-sro.

2./2020 Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12.05.2020

Pozvánka na OZ 12052020

022020 Zápisnica zo dňa 12052020

Uznesenie č. 4 2020

Uznesenie č. 5 2020

Uznesenie č. 6 2020

Uznesenie č. 7 2020

1/2020. Zasadnutie Obecného zastupiteľstva 12.02.2020

Pozvánka na OZ 12022020

Uznesenie č. 1 2020

Uznesenie č. 2 2020

Uznesenie č. 3 2020

012020 Zápisnica zo dňa 12022020


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2019


Uznesenie 29 2019

Uznesenie 28 2019

Uznesenie 27 2019

Uznesenie 26 2019

Uznesenie 25 2019

Uznesenie 24 2019

Uznesenie 23 2019

Uznesenie 22 2019

Uznesenie 21 2019

Uznesenie 20 2019

Uznesenie 19 2019

052019 Zápisnica zo dňa 04.12.2019

Pozvánka na zasadnutie OZ 04122019

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 18092019

Uznesenie 15 2019

Uznesenie 16 2019

Uznesenie 17 2019

Uznesenie 18 2019

042019 Zápisnica 18092019

Pozvánka na zasadnutie OZ 19.06.2019

Uznesenie 14 2019

Uznesenie 13 2019

Uznesenie 12 2019

Uznesenie 11 2019

Uznesenie 10 2019

Uznesenie 9 2019

Uznesenie 8 2019

032019 Zápisnica zo dňa 19.06.2019

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 03.04.2019

Uznesenie 7 2019

022019 Zápisnica zo dňa 03042019

 

Pozvánka na zasadnutie OZ 20.02.2019

Uznesenie 1 2019

Uznesenie 2 2019

Uznesenie 3 2019

Uznesenie 4 2019

Uznesenie 5 2019

Uznesenie 6 2019

012019 Zápisnica zo dňa 20.02.2019


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2018


Pozvánka na Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva 05.12.2018

Zápisnica zo dňa 28112018

Pozvánka na zasadnutie OZ 28.11.2018

Zápisnica zo dňa 24092018

Pozvánka na zasadnutie OZ 24.09.2018

Zápisnica zo dňa 26062018

Pozvánka na zasadnutie OZ 26.06.2018

Zápisnica zo dňa 09052018

Pozvánka na zasadnutie OZ 09.05.2018

Zápisnica zo dňa 02052018

Pozvánka na zasadnutie OZ 02.05.2018

Zápisnica zo dňa 12022018

Pozvánka na zasadnutie OZ 12.02.2018


Zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Siladiciach ROK 2017


Zápisnica zo dňa 06122017

Pozvánka OZ 06122017

Zápisnica zo dňa 19092017

Pozvánka na zasadnutie OZ dňa 19.09.2017