Navigácia

Obsah

 

Záverečný účet obce Siladice rok 2015


Záverečný účet obce Siladice 2015

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Siladice  schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2015 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 rozpočtu zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. navrhujeme usporiadať z finančných fondov obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2015.

Záverečný účet schválený OZ uznesením č. 8 /2016 dňa:  07.07.2016