Navigácia

Obsah

Záverečný účet obce Siladice rok 2016

Záverečný účet rok 2016
 

 

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Siladice  schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2016 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2016 rozpočtu vo výške 37420,76 EUR zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a schvaľuje rozdelenie prebytku do Rezervného fondu vo výške 10% čo predstavuje sumu: 3742,00€ a  90% do Fondu rozvoja obce čo predstavuje sumu: 33678,76 EUR. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2016

Záverečný účet schválený OZ uznesením č. 11/2017 dňa:  26.06.2017