Navigácia

Obsah

Záverečný účet obce Siladice za rok 2017

 

Uznesenie: Obecné zastupiteľstvo obce Siladice  schvaľuje Záverečný účet obce za rok 2017 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2017 rozpočtu vo výške 20.301,35 EUR zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a schvaľuje rozdelenie prebytku do Rezervného fondu vo výške 10% čo predstavuje sumu: 2.030,14€ a  90% do Fondu rozvoja obce čo predstavuje sumu: 18.271,21 EUR. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu za rok 2017

Záverečný účet schválený Obecným Zastupiteľstvom Uznesením č. 8/2018 dňa:  09.05.2018