Navigácia

Obsah

Schválený záverečný účet obce Siladice za rok 2018 dňa: 19.06.2019

UZNESENIE č. 10/2019 zo dňa: 19.06.2019

Obecné zastupiteľstvo v Siladiciach schvaľuje:

     Záverečný účet obce za rok 2018 a celoročné hospodárenie bez výhrad. Obecné zastupiteľstvo schvaľuje – prebytok rozpočtového hospodárenia za rok 2018 rozpočtu vo výške 17.989,84 EUR zisteného podľa § 10 odst. 3 písm. a), b) Zákona č. 583/2004 Z.z. v platnom znení o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. a schvaľuje rozdelenie prebytku do Rezervného fondu vo výške 10% čo predstavuje sumu: 1.798,98 EUR a  90% do Fondu rozvoja obce čo predstavuje sumu: 16.190,86 EUR.

 

 Záverečný účet obce SILADICE za rok 2018