Obsah

Slobodný prístup k informáciám - zákon č. 211/2000 Z. z.

 

Sprístupňovanie informácií Obcou Siladice sa riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií).

Na základe zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má každý právo na prístup k informáciám, ktoré má Obec Siladice ako povinná osoba k dispozícii a ktoré je povinná sprístupňovať a zverejňovať.

Podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nesprístupňujú sa informácie vymedzené § 8 Ochrana utajovaných skutočností, § 9 Ochrana osobnosti a osobných údajov, § 10 Ochrana obchodného tajomstva a § 11 Ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám.

Žiadosť o sprístupnenie informácií sa podáva:

 

1) telefonicky v jednoduchých prípadoch:
na číslo +421 33 744 51 22 v čase úradných hodín.

2) osobne:
v sídle Obecného úradu v Siladiciach, v čase úradných hodín.

3) poštou na adresu:
Obec Siladice
Siladice 232
920 52 Siladice

4) e-mailom na adresu:
obecnyurad@siladice.sk