Navigácia

Obsah

Vážení návštevníci stránky obce Siladice.

Stránka obce práve prechádza zmenami. Cieľom je zabezpečiť prehľadnejšie  informácie pre vás. Z toho dôvodu nie sú ešte dostatočne naplnené pripravené záložky. Prosíme vás o pochopenie za dočasnú nedostupnosť niektorých informácií. 

 

úrad

15.12.2016

OZNAM - Západoslovenská distribučná,a.s.

OZNAM - Západoslovenská distribučná,a.s.

Detail Oznamy

Aktuality - novinky

Adventní trhy

 

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ

Obec Siladice ako obstarávateľ strategického dokumentu „Územného plánu obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“ v zmysle § 5 ods. 6 Zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s požiadavkou Okresného úradu Hlohovec, odboru starostlivosti o životné prostredie, ktorá bola doručená listom zo dňa 13.10.2016 pod č. OU-HC-OSZP-2016/001332 (v prílohe), informuje občanov, že do Oznámenia o strategickom dokumente „Územný plán obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“ je možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Siladiciach, robiť si z neho odpisy, výpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie, a to po dobu 14 dní, v pracovných dňoch počas otváracích hodín Obecného úradu v Siladiciach. 

Oznámenie o strategickom dokumente spolu so strategickým dokumentom „Územný plán obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“ je zverejnené na internetovej stránke obce www.siladice.sk.

Verejnosť môže svoje stanoviská k oznámeniu predkladať na Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti o životné prostredie, Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec v lehotách určených v § 6 ods. 3 a 4 zákona č. 24/2006 Z. z ., t. j. do 15 dní od zverejnenia, t. j. do 02.11.2016

 

Vyvesené dňa: 19.10.2016

Zvesené dňa: 

 

Róbert Repka

starosta obce

 

INFORMÁCIA O OZNÁMENÍ

Príloha 1: list OU Hlohovec č.OU-HC-OSZP-2016/001332 zo dňa 13.10.2016

Príloha 2: Oznámenie o strategickom dokumente

Príloha 3: Územný plán obce Siladice - Zmeny a doplnky č.1

 

OZNAM

Obec Siladice ako obstarávateľ Územného plánu obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1 podľa  § 18 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) v súlade s ustanovením v súlade § 22 a 31 stavebného zákona

oznamuje verejnosti, 

fyzickým a právnickým osobám

začatie prerokovávania

 návrhu riešenia

„Územného plánu obce Siladice - Zmeny a doplnky č.1“

 „Územný plán obce Siladice –  Zmeny a doplnky č. 1“ 

je počas 30 dní vystavený na verejné nahliadnutie na Obecnom úrade v Siladiciach a taktiež na internetovej stránke obce www.siladice.sk.

Verejnosť je oprávnená podať k návrhu riešenia „Územného plánu obce Siladice – Zmeny a doplnky č. 1“  pripomienky do 30 dní odo dňa oznámenia na Obecný úrad Siladice.

 

Róbert Repka

starosta obce

Vyvesené dňa 11. 10. 2016

 

Prílohy:

OZNAM NÁVRHU RIEŠENIA

ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SILADICE - ZMENY A DOPLNKY č.1

SILADICE ZMENY A DOPLNKY č.1

 

Výkres 1

Výkres 2

Výkres 3

Výkres 4

Výkres 5

Výkres 6

Výkres 7

Výkres 8

FotoFotoErb


Súčasný erb obce vychádza z erbovej pečate s poľnohospodárskym motívom z roku 1782. Blazón, teda slovný opis erbu podľa heraldických pravidiel, má túto podobu: v zelenom štíte nad zlatou položenou motykou bez rukoväti strieborné, ostrím odvrátené radlice. 

Heraldický register Slovenskej republiky

 

 

16.12.2016

Uvítanie do života 2016

Obec Siladice uvítala do života našich najmenších spoluobčanov dňa 16.12.2016 o 15.00 hod. v KD Siladice

Detail

12.12.2016

Vianočný koncert 2016

Dňa 11.12.2016 o 15.00 hod. sa v sále KD Siladice konal Vianočný koncert 2016

Detail

07.12.2016

Mikuláš 2016

Obec Siladice usporiadala dňa 06.12.2016 o 16.00 hod. stretnutie s Mikulášom Prekvapením bola premietaná rozprávka

Detail

28.11.2016

Adventné Trhy 2016

OZ Siladická ruža usporiadalo dňa 26.11.2016 o 15.00 hod. ADVENTNÉ TRHY,ktoré sa konali v KD v Siladiciach.

Detail

08.11.2016

Deň úcty k starším 2016

Deň úcty k starším 2016

Detail